วิธีการบริจาคและสถานที่ในการรับบริจาค
1. บริจาคทรัพย์สิน
- แบบฟอร์มรับบริจาคสิ่งของสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2. บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค

สถานที่รับบริจาคสิ่งของ
- สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
       1873 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       โทรศัพท์ 0-2256-4583-4, 0-2256-4427-9, 0-2251-0385
       โทรสาร 0-2252-8711

- หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
       ภายในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
       โทรศัพท์ 0-2297-5195, 0-2297-5174
       โทรสาร 0-2615-0492

- แผนที่คลังเก็บสิ่งของมูลนิธิฯ
- แบบฟอร์มรับบริจาคสิ่งของสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- แสดงความจำนงบริจาคของ Online (เปิดใช้งานจริงแล้ว 26 กันยายน 2548 เวลา 17.00 น.)
3. การบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

3.1 โอนเงินผ่านธนาคาร
       • ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 หรือ
       • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 082-2-66600-0

      และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน ไปที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    หรือ ส่งโทรสาร (Fax) ไปที่หมายเลข 02-252-8711 เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

(มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณวัลลิกาฯ, คุณพูลทรัพย์พณาวัลย์ฯ หรือ คุณอำไพรฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-256-4427-9, 02-251-0385,02-251-0582 ต่อ 123 และ 125)


3.2 บริจาคเงินผ่านทางธนาณัติ สั่งจ่าย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
       ปณ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่งจดหมายถึง
              รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
              มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย)
              เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3.3 บริจาคเงินสด ได้ที่
       สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย (ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
       1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       โทรศัพท์ : 02-256-4427-9, 02-251-0385,02-251-0582 ต่อ 123 และ 125)
       (ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณวัลลิกา ฯ, คุณพูลทรัพย์พณาวัลย์ ฯ หรือ คุณอำไพร ฯ)

3.4 แบบฟอร์มบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3.5 บริจาคเงิน Online (เปิดใช้งานจริงแล้ว 5 กรกฎาคม 2548 เวลา 17.09 น.)


หมายเหต
ุ การบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้

 

 
การรับสมาชิกอาสาสมัครประจำจังหวัด
อาสา "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก" เป็นอาสาเฉพาะกิจ คือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาเมื่อได้รับมอบหมายให้เยี่ยมเยียนดูแลผู้อ่อนแอ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน จนกระทั่งปัญหาอุทกภัยกลับสู่ภาวะปกติ

1. คุณสมบัติของสมาชิก
- อยู่ในพื้นที่ๆ เคยเกิดอุทกภัย
- รู้จักผู้อ่อนแอที่เป็นเพื่อนบ้าน
- มีอาชีพและที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
- มีผู้รับรองที่เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

2. สถานที่ในการรับสมัคร
    ทางเว็บไซต์
    ที่สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4427-9

3. สิ่งที่สมาชิกสามารถให้การสนับสนุนได้ เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม ฯลฯ รวมถึงกำลังคน/แรงงาน

4. แบบฟอร์มรับสมัครอาสา"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"  


© 2008 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
1873 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330